KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 161 050

Advokátská kancelária

Advokátska kancelária Mgr. Lenky Heřmánkovej, zapísanej v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou v Bratislave pod ev. č. 300318, sa zameriava najmä na právo obchodné, občianske, autorské a zmenkové. Zaoberá sa tiež súdnym, správnym a rozhodcovským konaním. Ďalej poskytuje komplexné právne služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Právne služby poskytuje aj v ostatných oblastiach práva. Na riešení prípadov jednotlivých klientov sa v advokátskej kancelárii podieľajú 4 advokáti, 9 advokátskych koncipientov a viac ako 20 administratívnych pracovníkov.

Advokátska kancelária spolupracuje na území Slovenskej republiky s niekoľkými súdnymi exekútormi, správcami konkurznej podstaty, notármi a súdnymi znalcami z rôznych odborov.