KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 161 050

PRÁVNE SLUŽBY

OBCHODNÉ PRÁVO
vymáhanie pohľadávok zastupovanie v obchodno-právnych sporoch zabezpečenie záväzkov v obchodno-právnych vzťahoch zmluvná dokumentácia v obchodnoprávnych vzťahoch spracovanie právnych posudkov v oblasti obchodnoprávnej agendy zakladanie spoločností

OBČIANSKE PRÁVO
zmluvná dokumentácia v občianskoprávnych vzťahoch zabezpečenie záväzkov v občianskoprávnych vzťahoch vymáhanie pohľadávok zastupovanie v občianskoprávnych sporoch náhrada škody bezdôvodné obohatenie

PROCESNÉ PRÁVO
súdne konanie správne konanie rozhodcovské konanie

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
vymáhanie pohľadávok formou mimosúdneho, súdneho či exekučného konania konkurzné konanie zmluvná dokumentácia súvisiaca s vymáhaním pohľadávok podávanie návrhov na začatie konania, návrhov na vykonanie exekúcie

ZMENKOVÉ PRÁVO
zmenky blankozmenky vymáhanie plnení zo zmeniek právne stanoviská súvisiace so zmenkami.